XI.   Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

1./Kellékszavatosság

Az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Választásod szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igényed teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére te is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhatsz.

Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban neked kell viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmedet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted.
A kellékszavatossági igényedet az Eladóval, azaz velünk szemben érvényesítheted.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már köteles vagy bizonyítani, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2./ Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén– választásod szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthetsz.

Termékszavatossági igényként Te kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted!

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényedet a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságodat elveszted.

Termékszavatossági igényedet kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben tudod gyakorolni. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén viszont neked kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmedet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz! Termékszavatossági igényed eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényedet a gyártóval szemben érvényesítheted.

3./Jótállás   

 3.1. A jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat) a terméket kísérő jótállási jegy tartalmazza. Amennyiben a termékhez nincs külön jótállási jegy, akkor a számla tekintendő jótállási jegynek.

A Vevő reklamációval élhet az áru postai úton történő visszaküldéséhez csatolt hibaleírással, vagy Honlapon elérhető reklamációs nyomtatvánnyal.  Reklamáció esetén a terméket ajánlott küldeményként vagy más módon a raktár címére kell visszaküldeni vásárlás igazolásával „ KENVELOSHOP.HU online bolt reklamáció” megjegyzéssel, amelyet a csomagon jól láthatóan fel kell tüntetni. A Vevő az áru beérkezésétől számított 14 napon belül értesítést kap Eladótól a reklamáció kezeléséről.

3.2. Eladó a garanciális jogok érvényesítése körében önállóan jár el, a terméket cseréli, amennyiben erre a raktárkészlet lehetőséget ad. A termék cseréjére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a termék sérülésmentes. Ha a termék hibája nem garanciális jellegű vagy a reklamáció jogszabály szerint nem elfogadható, akkor a reklamációra adott véleménnyel együtt visszaküldésre kerül a Vevő részére. Ha a visszaküldés meghiúsul, a terméket az Eladó felelős őrzésbe veszi és a Vevőt értesíti arról, hogy a hibára a jótállási kötelezettség nem vonatkozik. Ebben az esetben a Vevő a terméket köteles átvenni az esetleges felmerült fuvarozási / futár, illetve tárolási költségek megtérítésével egyidejűleg.

A szerződés megkötése bizonyított, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot a Vásárló bemutatja.

4./ Az Eladó kötelezettségei

 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés értelmében az Eladó köteles a szavatossági igényről vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet felvenni, amelynek tartalmaznia kell:

-a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

-a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

-a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

-a hiba bejelentésének időpontját,

-a hiba leírását,

-szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

-az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

(5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Kijavításra vagy a (5) bekezdése szerinti esetben - a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a fogyasztó nevét és címét,

a dolog azonosításához szükséges adatokat,

a dolog átvételének időpontját, továbbá

azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. (19/2014. (IV.29.) NGM rendelet) 

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől indoklással- a vételár kiegyenlítése előtt bármikor – elálljon.