Szállítási költségek

A Honlapon feltüntetett ár a szállítási szolgáltatás árát nem tartalmazza. A futár igénybevételével történő szállítási szolgáltatás díja kosaranként és a Vevőt terhelően 990 Forint. A szállítás 9990 Ft-ot meghaladó vételár esetén díjmentes. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

IX.   A termék átadása - átvétele

A termék várható kiszállítási ideje még a „Megrendelés és fizetés” gomb lenyomása előtt megismerhető. Az Eladó a szerződés létrejöttét követően haladéktalanul átadja a terméket kiszállítás céljából a futárszolgálatnak, aki kiszállítja azt a Vevő által megadott címre. Vevő köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot.

A várható kézbesítési idő a megrendelés másnapjától számított 1-5 munkanap. Amennyiben a Vevő fizetési formaként az internetes utalást választja (PayU-n keresztül), megrendelés feldolgozása a megrendelés ellenértékének (adott esetben szállítási költségeinek) a bolt számláján történő könyveléséig késhet. Futárszolgálatos kiszállítás esetén kiküldött termékeink zárómatricával vannak ellátva. Amennyiben ez sérült, fel van vágva, vagy el van tépve, úgy kérjük, a csomagot ne vegyék át, és jelezzék ügyfélszolgálatunknak. A csomagok biztosítva vannak, amennyiben azonban sérülten átveszi azt és nem jelzi a futárnak a sérülést, úgy nem áll módunkban utólag cserélni a terméket. Felhívjuk figyelmét, átvételkor még a szállító jelenlétében ellenőrizze a csomagolást (esetlegesen szakadt, benyomódott, lyukas-e a csomagolás), és azt csak sérülésmentesen vegye át.

X.   Elállás

Fogyasztónak akkor minősülsz a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint, ha olyan természetes személy vagy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 30 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta (visszáru űrlap néven) felhasználásával gyakorolhatja.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 30 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles visszaigazolni.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

A Visszáru űrlapon vagy az egyértelmű elállási nyilatkozatodon kérjük jelezd, hogy a visszaküldött termék ellenértékét banki átutalással vagy készpénzben kéred vissza. A Viszáru űrlapon húzd alá a megfelelőt. Bankszámlaszámodat csak abban az esetben add meg, ha banki átutalással szeretnéd az áru ellenértékét visszakapni. Ne felejts el akkor sem nyilatkozni, hogy milyen módon kéred vissza az ellenértéket, ha más űrlapot vagy egyértelmű elállási nyilatkozatot írsz, illetve használsz.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel!

Az Eladó kifejezetten felhívja a figyelmedet, hogy nem gyakorolhatod elállási jogodat a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben.

A Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot az átvétel után megsérült, használt termékre. A méret ellenőrzését meghaladó mértékű használat az elállási jog elveszítésével jár.

Eladó nem köteles a terméket visszavásárolni, ha azt a Vásárló sérült állapotban juttatja vissza. Ilyen termék visszaküldése esetén azt a Vásárló költségére az Eladó a Vásárló költségére visszaküldi vagy felelős őrzésbe veszi.

Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot írásban kell megküldeni a termék átvételét követő 30 napon belül. Postai úton történő levél küldésekor az Székhelycím: Domnesti, Ilfov, 13A Comertului, West Park, Unit. 4b2, Romania  077090 kell küldeni, „ kenveloshop.hu-visszaküldés” vagy „ kenveloshop.hu elállás” megjegyzést jól láthatóan fel kell tüntetni. Az elállási nyilatkozat e-mail üzenetben is teljesíthető az Eladó fentiekben feltüntetett e-mail címén, vagy a Honlapon elérhető formanyomtatvány használatával. Elállás esetén Eladó egyértelmű visszaigazolást küld a Vevő e-mail címére az elállási nyilatkozat beérkezéséről.

 Az SMS-ben vagy telefonon közölt elállás nem minősül joghatályosnak.

A termékekre vonatkozó kérdéseket, a rendelés státuszáról való értesítést, a vásárlástól való elállást és az esetleges hibákat e-mailben  jelezhetik.